Nasze wartości

Misją Esthima jest:

  • pomoc właścicielowi w przygotowaniu godnego pożegnania pupila z uszanowaniem uczuć, jakimi  zwierzę było darzone,
  • umożliwienie zachowania wspomnień  wspólnie spędzonych lat.

Oto  wartości, które wyznajemy, oferując nasze usługi:

  • szacunek : respektujemy ludzi, zwierzęta i środowisko
  • doświadczenie: od 25 lat wykorzystujemy strategię ciągłego doskonalenia, wdrażając  w ośrodkach kremacyjnych ulepszenia i wprowadzając nowe rozwiązania logistyczne i technologiczne
  • zaufanie: weterynaryjny kod genetyczny firmy, to właśnie lekarze weterynarii znają najlepiej potrzeby zwierząt oraz ich opiekunów
  • empatia: kochamy zwierzęta i doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że ich odejście jest dla właściciela bardzo trudnym momentem
  • zaangażowanie: wsłuchujemy się w potrzeby właścicieli zwierząt i staramy się je zaspokajać,  proponując użyteczne i nowoczesne usługi
poznaj nasze usługi

Nasza historia

Esthima to marka należąca do francuskiej grupy Veternity. Powstała ona w północnej Francji w inicjatywy lekarzy weterynarii i od ponad 20 lat działa na rzecz zwierząt i tych, którzy je kochają.

Założyciele Veternity zgodnie uznali, że zwierzę zarówno za życia, jak i po śmierci zasługuje na należyte traktowanie, a właściciele mają prawo pożegnać je z godnością i szacunkiem. Proces przemysłowej utylizacji przeczy tym zasadom i nie pozostawia miejsca na uszanowanie ciała pupila. Lekarze weterynarii przez całe życie zwierząt są blisko nich i ich właścicieli. Założyciele Veternity uznali, że ich obowiązkiem jest zadbanie również o właściwą formę rozstania i pożegnania.

Veternity oferuje usługi kremacji zwierząt towarzyszących w 14 ośrodkach we Francji. Od 2015 roku firma obecna jest w Niemczech, gdzie posiada 3 krematoria, a od 2019 roku oferuje swoje usługi również w Polsce. Pierwsze krematorium Esthima znajduje się w Rudzie Śląskiej.

Jeśli znaleźli się Państwo w tym trudnym momencie, jakim jest odejście ukochanego zwierzęcia, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

zapytaj o szczegóły

Klauzula informacyjna dla Klientów INCINERIS sp. z o.o. dotycząca umów o świadczenie usług kremacji

• Niniejsze informacje zostają przekazane Państwu w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

• INCINERIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Adama Branickiego 15 (dalej Administrator lub INCINERIS) jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu RODO. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w oparciu o wskazany w zdaniu poprzedzającym akt prawny, jak również zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

• Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług kremacji, a co za tym idzie Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych w wymiarze minimalnym wskazanym w pkt 6 poniżej. W braku podania takich danych osobowych wykonanie części obowiązków umownych INCINERIS oraz uprawnień Klienta nie byłoby możliwe.

• Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez INCINERIS wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług kremacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na który składa się wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej, komunikacja z Klientem, obsługa reklamacji obsługa procesu odstąpienia przez Klienta od Umowy, jak również na potrzeby wykazania, iż zostały dochowane wymogi sanitarne z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

• Dane osobowe Klienta stanowią integralną część umowy o świadczenie usług kremacji i jako takie będą przechowywane co do zasady bezterminowo, a w każdym przypadku nie krócej, niż wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji handlowej.

• Dane osobowe Klienta przetwarzane przez INCINERIS obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Klient dobrowolnie go wskaże), numer telefonu.

• Klient dysponuje prawem dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez INCINERIS, a także:

• prawem żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

• prawem żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (iv) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

• prawem żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, Klient sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) INCINERIS nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Klient potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie INCINERIS są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

• prawem wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu INCINERIS,

• prawem przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

• prawem wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych w warunkach naruszających Rozporządzenie.

• Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@esthima.pl

• INCINERIS w odniesieniu do danych osobowych Klienta nie korzysta z procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywoływałyby wobec Klienta skutki prawne lub w inny sposób istotnie na niego wpływały.

• Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:

• pracownicy INCINERIS, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. finansowych i handlowych, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo sanitarne oraz za transport zwłok zwierząt, informatycy oraz księgowi,

• organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

• Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane przez INCINERIS podmiotom trzecim. INCINERIS nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

Klauzula informacyjna dla pracowników / współpracowników lekarzy weterynarii art. 13 RODO

• Niniejsze informacje zostają przekazane Państwu w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

• Administratorem Państwa danych osobowych jest INCINERIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Adama Branickiego 15 (dalej Administrator lub INCINERIS).

• Przekazaliście Państwo INCINERIS dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy o współpracę zawartej pomiędzy INCINERIS a lekarzem weterynarii dotyczącej świadczenia usług kremacji zwierząt towarzyszących.

• Państwa dane osobowe, które przetwarza Administrator obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

• Państwa dane osobowe przetwarzane są przez INCINERIS na następujących podstawach:

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lekarza weterynarii polegających na prawidłowym wykonaniu umowy o współpracę z INCINERIS,

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów INCINERIS polegających na prawidłowym wykonaniu umowy o współpracę z lekarzem weterynarii.

• Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach:

• prowadzenia bieżącej korespondencji służbowej,

• organizowania odbioru zwłok zwierząt od lekarza weterynarii,

• organizowania oraz przeprowadzania szkoleń i spotkań dotyczących zawartej z lekarzem weterynarii umowy o współpracę,

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów sanitarnych,

• zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych,

• dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej z lekarzem weterynarii umowy o współpracę.

• Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,

Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawie realizacji powyższych praw możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@esthima.pl.

• Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania Państwa zatrudnienia lub współpracy z lekarzem weterynarii, albo też do czasu rozwiązania i rozliczenia umowy o współpracę zawartej przez INCINERIS z lekarzem weterynarii, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.

• Odbiorcą danych osobowych Pracownika mogą być:

• pracownicy INCINERIS, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. finansowych i handlowych, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo sanitarne oraz za transport zwłok zwierząt, informatycy oraz księgowi,

• podmioty trzecie mogące na zlecenie INCINERIS dokonywać poszczególnych czynności związanych z umową o współpracę zawartą z lekarzem weterynarii np.: prowadzenie szkoleń i spotkań, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, przeprowadzanie audytów,

• organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych INCINERIS nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

• Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z zawartej pomiędzy INCINERIS a lekarze weterynarii umowy o współpracę, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości prawidłowego wykonania powyższej umowy.

• INCINERIS nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Klauzula informacyjna dla pracowników / współpracowników lekarzy weterynarii art. 14 RODO

• Niniejsze informacje zostają przekazane Państwu w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

• Administratorem Państwa danych osobowych jest INCINERIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Adama Branickiego 15 (dalej Administrator lub INCINERIS).

• INCINERIS otrzymała Państwa dane osobowe od lekarza weterynarii, z którym współpracuje, w zakresie świadczenia usług kremacji zwierząt towarzyszących.

• Państwa dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

• Państwa dane osobowe przetwarzane są przez INCINERIS na następujących podstawach:

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lekarza weterynarii polegających na prawidłowym wykonaniu umowy o współpracę z INCINERIS,

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów INCINERIS polegających na prawidłowym wykonaniu umowy o współpracę z lekarzem weterynarii.

• Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach:

• prowadzenia bieżącej korespondencji służbowej,

• organizowania odbioru zwłok zwierząt od lekarza weterynarii,

• organizowania oraz przeprowadzania szkoleń i spotkań dotyczących zawartej z lekarzem weterynarii umowy o współpracę,

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów sanitarnych,

• zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych,

• dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej z lekarzem weterynarii umowy o współpracę.

• Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,

Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawie realizacji powyższych praw możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@esthima.pl.

• Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania Państwa zatrudnienia lub współpracy z lekarzem weterynarii, albo też do czasu rozwiązania i rozliczenia umowy o współpracę zawartej przez INCINERIS z lekarzem weterynarii, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.

• Odbiorcą danych osobowych Pracownika mogą być:

• pracownicy INCINERIS, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. finansowych i handlowych, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo sanitarne oraz za transport zwłok zwierząt, informatycy oraz księgowi,

• podmioty trzecie mogące na zlecenie INCINERIS dokonywać poszczególnych czynności związanych z umową o współpracę zawartą z lekarzem weterynarii np.: prowadzenie szkoleń i spotkań, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, przeprowadzanie audytów,

• organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych INCINERIS nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

• INCINERIS nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.