POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, abyście byli Państwo świadomi wszelkich aspektów przetwarzania Państwa danych osobowych przez INCINERIS sp. z o.o. Dowiedzą się z niej Państwo:

 

 1. Czym jest Polityka prywatności
 2. Kto jest administratorem Państwa danych
 3. Które Państwa dane osobowe mogą być zbierane i jaki jest cel ich przetwarzania 
 4. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe
 5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane
 6. Jakie szczególne zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują w przypadku zakupów na naszej stronie internetowej
 7. Jakie przysługują Państwu uprawnienia
 8. Jak wykorzystywane są pliki cookies


1. Czym jest Polityka prywatności

Polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji, które nam Państwo przekazujecie korzystając z naszej strony internetowej www.esthima.pl lub kontaktując się z INCINERIS sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Niniejsza polityka prywatności znajduje również zastosowanie do organizowanych przez INCINERIS sp. z o.o. wydarzeń o charakterze informacyjnym lub promocyjnym, w tym organizowanych za pomocą środków komunikacji na odległość (webinaria).

 

Nasza Polityka prywatności obejmuje również informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo również wszystkie informacje, które powinniśmy Państwu przekazać z uwagi na treść zwanego dalej „RODO” to jest:

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Niniejsza Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z naszymi bieżącymi potrzebami. O wszelkich zmianach polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani na naszej stronie internetowej.

 

2. Kto jest administratorem Państwa danych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest INCINERIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Adama Branickiego 15 (dalej „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu ____________ lub pod adresem e-mail ____________.

 

INCINERIS sp. z o.o. jest właścicielem znaku towarowego ESTHIMA zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem ochrony R.306632. INCINERIS sp. z o.o. i świadczy usługi kremacji zwierząt towarzyszących oraz usługi towarzyszące posługując się znakiem towarowym ESTHIMA.

 

INCINERIS sp. z o.o. jest również właścicielem domeny internetowej www.esthima.pl.

 

3. Które Państwa dane osobowe mogą być zbierane i jaki jest cel ich przetwarzania

W każdym przypadku INCINERIS sp. z o.o. zbiera dane osobowe użytkowników w minimalnym zakresie niezbędnym dla realizacji poszczególnych wskazanych poniżej celów.

 

INCINERIS sp. z o.o. skrupulatnie realizuje wszelkie obowiązki wynikające z RODO w tym zwłaszcza niezwłocznie prostuje i aktualizuje zgromadzone dane na wniosek użytkownika, umożliwia Państwu dostęp do danych, jak również realizuje Państwa wnioski o usunięcie danych osobowych, o wycofanie zgody na przetwarzanie, o ograniczenie zakresu przetwarzania, o przeniesienie danych, o sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

Jeżeli jesteście już Państwo klientem INCINERIS sp. z o.o., poza danymi przekazanymi za pośrednictwem strony internetowej, wiadomości e-mail oraz w trakcie rozmów telefonicznych, INCINERIS sp. z o.o. może wykorzystać również Państwa dane przekazane wcześniej bezpośrednio lub też za pośrednictwem lekarza weterynarii, który zawarł z INCINERIS sp. z o.o. umowę o współpracę.

 

Podejmujemy na bieżąco wszelkie działania zmierzające do ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, a także przed ich przypadkową utratą.

 

3.1 Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

W ujęciu ogólnym, Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne, którym odpowiadają następujące cele przetwarzania:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest w związku z wyrażeniem dobrowolnej zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, a także pozostawieniem przez użytkownika swoich danych osobowych za pośrednictwem wypełnionego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.esthima.pl, przy okazji subskrypcji newslettera, w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego, zapisu na szkolenie lub inne organizowane wydarzenie, a także przekazania danych osobowych w wiadomości e-mail oraz w rozmowie telefonicznej,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest w związku z niezbędnością podania określonych danych w celu świadczenia przez INCINERIS sp. z o.o. na rzecz Państwa usług,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, kiedy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na przykład na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w prawnie uzasadnionym interesie INCINERIS sp. z o.o. obejmującym w szczególności pomiary statystyczne i analityczne, obsługę zapytań kierowanych do INCINERIS sp. z o.o. przez użytkowników, zbieranie informacji dla celów dowodowych na wypadek zaistnienia konieczności wykazania określonych okoliczności, obsługi reklamacji, prowadzenia działań zmierzających do przekazywania informacji o świadczonych przez INCINERIS sp. z o.o. usługach i promowania tych usług, realizacji przez Państwa praw wynikających z RODO.

 

Każdorazowe podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić świadczenie określonych usług przez INCINERIS sp. z o.o. (np. zakupy w sklepie internetowym, przesłanie oferty, otrzymywanie newslettera, itp.) lub też utrudnić korzystanie ze strony internetowej.

 

3.2 Działanie strony internetowej

W celu zapewnienia poprawności funkcjonowania oraz analizy statystyki związanej z korzystaniem ze strony internetowej www.esthima.pl, planowania jej rozwoju oraz jak najlepszego dopasowania jej treści do Państwa oczekiwań, Administrator przetwarza następujące informacje:

 

 • adres IP komputera użytkownika,
 • informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji, przeglądarki internetowej, marki oraz modelu urządzenia,
 • aktywności na stronie internetowej, co obejmuje również poszczególne jej podstrony.

 

Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes INCINERIS sp. z o.o.

 

Dane dotyczące urządzenia, z którego Państwo korzystają nie zawierają danych dotyczących Państwa tożsamości, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną w rozumieniu RODO.

 

3.3 Formularze oraz wiadomości e-mail

W przypadku skorzystania przez Państwa z formularzy kontaktowych i formularzy zapisów na organizowane przez INCINERIS sp. z o.o. wydarzenia znajdujących się na stronie internetowej lub kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail, Administrator przetwarza dobrowolnie udostępnione dane osobowe – imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu, numer prawa do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, nazwę pod jaką prowadzona jest klinika weterynarii.

 

W przypadku podania przez użytkownika w formularzu lub e-mailu danych osobowych innej niż użytkownik osoby w celu zwłaszcza dokonania zapisu na organizowane przez INCINERIS sp. z o.o. wydarzenie, uzyskane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik podający dane osobowe innej osoby zobowiązuje się natomiast dopełnić w imieniu Administratora obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą informując ją o przekazaniu danych osobowych oraz o niniejszej Polityce prywatności.

 

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przygotowania oraz przesłania oferty, umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu lub szkoleniu, itp.

 

Formularze znajdujące się na stronie internetowej przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Użytkownicy, którzy nie osiągnęli wieku 16 lat nie powinni przekazywać INCINERIS sp. z o.o. jakichkolwiek danych osobowych, a INCINERIS sp. z o.o. nie będzie takich danych przetwarzać, jeżeli poweźmie wiedzę o wieku użytkownika przy jednoczesnym braku wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych.

 

3.4 Newsletter

Wyłącznie za uprzednio wyrażoną przez Państwa zgodą, Administrator może przetwarzać dobrowolnie udostępnione dane – imię, nazwisko oraz adres e-mail.

 

Dane te są przetwarzane na podstawie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu świadczenia usługi newslettera,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na realizacji polityki marketingowej w postaci obsługi wysyłki newslettera.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera przez Państwa lub okres realizacji polityki marketingowej w tej postaci przez Administratora.

 

3.5 Portale społecznościowe

Administrator może przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, itp. Takie dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu promowania wizerunku INCINERIS sp. z o.o. oraz marki ESTHIMA, informowania o świadczonych usługach, organizowanych wydarzeniach, itp.

 

Ponadto, na stronie internetowej www.esthima.pl lub na profilu Administratora na portalach społecznościowych mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak na przykład przycisk „Lubię to” na Facebooku. Aplikacje społecznościowe mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej www.esthima.pl.

 

Wszelkie dane osobowe podawane przez Państwa za pośrednictwem aplikacji społecznościowych takich jak Facebook mogą być zbierane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. 

 

Administrator nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za działania administratorów danych osobowych użytkowników aplikacji społecznościowych wymienionych powyżej. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad ochrony danych osobowych każdej z aplikacji społecznościowych należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności udostępnioną przez dostawcę aplikacji.

 

3.6 Korzystanie z dedykowanej podstrony Vet Portal

Współpracujący z INCINERIS sp. z o.o. lekarze weterynarii uzyskują dostęp do dedykowanej podstrony Vet Portal, służącej do przekazywania informacji niedostępnych dla innych użytkowników. Dane osobowe lekarzy weterynarii – użytkowników Vet Portalu przetwarzane są zgodnie z zawartymi w niniejszej Polityce prywatności zasadami, o ile inne zasady nie zostały wskazane poniżej lub w odrębnych porozumieniach z lekarzami weterynarii.

 

Dane osobowe lekarzy weterynarii – użytkowników podstrony Vet Portal przetwarzane są na podstawie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na potrzeby wykonania zawartej z lekarzem weterynarii umowy o współpracę,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów INCINERIS sp. z o.o. polegających na przekazywaniu aktualnych informacji dotyczących współpracy, organizowanych wydarzeń, usług świadczonych przez INCINERIS sp. z o.o., itp.

 

INCINERIS sp. z o.o. nie przetwarza świadomie za pośrednictwem podstrony Vet Portal danych osób niezwiązanych zawodowo z lekarzem weterynarii (innych niż jego pracownicy i współpracownicy, którym lekarz weterynarii powierzył dostęp do tej podstrony). W konsekwencji, lekarz weterynarii zobowiązuje się nie powierzać swoich danych dostępu (nazwa użytkownika i login) takim innym osobom.

 

3.7 Kontakt telefoniczny

W przypadku skierowania zapytania do INCINERIS sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, jednak odmowa ich podania, w zależności od charakteru zapytania, może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie przez nas odpowiedzi.

 

Możliwe jest również, iż dla celów utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług, Państwa rozmowy z naszymi konsultantami będą nagrywane, o czym każdorazowo zostaniecie Państwo poinformowani na początku rozmowy telefonicznej.

 

Dane osobowe, które przekazujecie Państwo w trakcie rozmów telefonicznych są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Dane te mogą być również przetwarzane przez INCINERIS sp. z o.o. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów INCINERIS sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a dotyczących utrzymania najwyższych standardów obsługi klientów oraz obsługi wszelkiego typu roszczeń reklamacyjnych.

 

4. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe

Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania. W każdym wypadku Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż pozwalają na to przepisy prawa.

 

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych:

 

 • odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, ich przetwarzanie odbywać się będzie w okresie objętym wyrażoną przez Państwa zgodą, najdłużej do momentu jej cofnięcia,

 

 • odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, ich przetwarzanie zakończy się najpóźniej po upływie 5 lat lub wcześniej, jeżeli przestanie istnieć uzasadniony interes Administratora, lub też od momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 

 • wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa, okres przetwarzania Państwa danych osobowych określają te przepisy.

 

Okres przechowywania danych przez INCINERIS sp. z o.o. może ulec zmianie, zarówno wydłużeniu, na przykład w razie konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń, jak również skróceniu, na przykład w przypadku złożenia przez Państwa żądania usunięcia danych.

 

5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane

Administrator może powierzyć dane osobowe Użytkownika innym podmiotom przetwarzającym wyłącznie w celu realizacji usług na rzecz Administratora, takich jak usługi: hostingu i obsługi strony internetowej, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych, księgowych, finansowych i doradczych. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego mogą również zostać przekazane firmom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową w celu doręczenia zamówionych produktów.

 

Powierzanie Państwa danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie na mocy zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zobowiązanymi do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.

 

Administrator jest również uprawniony do przekazania danych właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o adekwatną podstawę prawną.

 

6. Zakupy w naszym sklepie internetowym

Użytkownicy naszej strony internetowej mogą dokonać za jej pośrednictwem zakupów figurujących w aktualnej ofercie INCINERIS sp. z o.o. produktów, co wiąże się z koniecznością przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe użytkowników korzystających z naszego sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z zawartymi w niniejszej Polityce prywatności zasadami, o ile poniżej nie wskazano inaczej.

 

Użytkownicy dokonujący zakupów na stronie internetowej mogą zidentyfikować się jednorazowo (bez konieczności tworzenia konta) lub też za pośrednictwem indywidualnego konta. W każdym przypadku, dla dokonania zakupów na stronie internetowej www.esthima.pl konieczne jest podanie następujących danych osobowych użytkownika: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto, w związku z dokonaniem płatności elektronicznej, INCINERIS sp. z o.o. otrzyma informację o numerze rachunku bankowego użytkownika.

 

Dane osobowe użytkowników dokonujących zakupów na stronie internetowej przetwarzane są na podstawie:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na potrzeby wykonania zawartej umowy sprzedaży, obsługi ewentualnych reklamacji oraz zwrotów produktów,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji obowiązków sprawozdawczości finansowej ciążących na INCINERIS sp. z o.o.,

 

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów INCINERIS sp. z o.o. polegających na obronie oraz dochodzeniu roszczeń związanych z działalnością sklepu internetowego.

 

Dane osobowe użytkowników, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym przetwarzane są do momentu zaistnienia najpóźniejszego z poniższych zdarzeń:

 

 • przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,

 

 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wymaganego przepisami prawa podatkowego dla umowy sprzedaży.

 

W przypadku skutecznego odstąpienia przez użytkownika od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, dane osobowe przechowywane są przez INCINERIS sp. z o.o. do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń oraz zakończenia ewentualnych procedur reklamacyjnych lub odwoławczych.

 

7. Jakie przysługują Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a w przypadku gdy dane te są przetwarzane, do dostępu do swoich danych osobowych,

 

 • otrzymania kopii danych, przy czym Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych,

 

 • sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia danych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 

 • usunięcia danych, z tym że muszą się Państwo liczyć, że cel dla którego dane zostały zebrane może nie zostać osiągnięty, 

 

 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:

 

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych przetwarzanych przez Administratora – na okres niezbędny do sprawdzenia prawidłowości tych danych,

 

 • twierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zakresie przekraczającym zgodność z prawem,

 

 • gdy po stronie Administratora nie zachodzi już potrzeba przetwarzania Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

 • przeniesienia danych – tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym:

 

 • jeżeli dane są przez nas przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, zaprzestaniemy ich przetwarzania w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją,

 

 • jeżeli dane przetwarzane są na potrzeby marketingowe, zaprzestaniemy ich przetwarzania po otrzymaniu Państwa sprzeciwu,

 

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Przetwarzanie danych dokonane przez cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem,

 

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych,

 

Z wyżej wymienionych praw mogą Państwo skorzystać w każdym czasie, kontaktując się z Administratorem oraz informując go z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać.

 

8. Jak wykorzystywane są pliki cookies

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również utrzymania Państwa sesji oraz identyfikowania źródła, z jakiego Państwo trafili na stronę internetową Administratora.

 

W ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 

 • sesyjne – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

 

 • stałe – pliki cookies, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

 

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. 

 

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

 

Pliki cookies, z których korzysta Administrator mogą zostać udostępnione jego usługodawcom w dziedzinie hostingu i obsługi strony internetowej, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.